Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

<< >> Słowo na Piątek, 19 Kwiecień 2024

Biblia Tysiąclecia

Jeśli całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, wtedy całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem.

Ew. Łukasza 11:36

Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

Hebrajczyków 1:3

Ew. Łukasza 11 (Biblia Tysiąclecia)

33 Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą.
34 Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.
35 Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
36 Jeśli zatem całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem".
37 Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem.
38 Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
39 Na to rzekł Pan do niego: "Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.

Read more...(to top)

Hebrajczyków 1 (Biblia Tysiąclecia)

1 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
2 a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
4 On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.
6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

If your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light.

Luke 11:36 (ESV)

The Son is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.

Hebrews 1:3 (ESV)

Ew. Łukasza 11 (English Standard Version)

33 “No one after lighting a lamp puts it in a cellar or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see the light.
34 Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light, but when it is bad, your body is full of darkness.
35 Therefore be careful lest the light in you be darkness.
36 If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light.”
37 While Jesus was speaking, a Pharisee asked him to dine with him, so he went in and reclined at table.
38 The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner.
39 And the Lord said to him,
“Now you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of greed and wickedness.

Read more...(to top)

Hebrajczyków 1 (English Standard Version)

1 Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets,
2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world.
3 He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high,
4 having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.
5 For to which of the angels did God ever say,
“You are my Son,
today I have begotten you”?
Or again,
“I will be to him a father,
and he shall be to me a son”?
6 And again, when he brings the firstborn into the world, he says,
“Let all God's angels worship him.”

Read more...(to top)